Pirin Spring | Информация
16882
page-template-default,page,page-id-16882,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled, vertical_menu_transparency vertical_menu_transparency_on,side_area_uncovered_from_content,columns-3,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на www.pirinspring.com
1. ПРЕДМЕТ
Настоящият документ представлява едновременно (1) общите условия или условията на ползване на pirinspring.com, които уреждат правилата за използването на pirinspring.com, включително сключването на договор за покупко-продажба с търговец от този електронен магазин, както и (2) споразумението между продавача и клиента за покупко-продажба през сайта pirinspring.com.
2. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА
2.1. „Пирин Спринг“ АД е дружество със седалище и адрес на управление в България, с. Баничан, 2905, община Гоце Делчев с ЕИК 101742219 и идентификационен номер по ДДС в България: BG101742219.
2.2. „Пирин Спринг“ АД администрира електронния магазин, под формата на сайта pirinspring.com (наричани за краткост „платформата за електронна търговия Pirin Spring“) и ще бъде наричано за краткост по-долу Продавача.
2.3. Можете да се свържете с Продавача на посочения по-горе адрес, на телефон +359 751 60 386 или на имейл адрес office@pirinspring.com.
3. ДЕФИНИЦИИ
3.1. Купувач – лице на или над 18 г., което е сключило договор за покупко-продажба от разстояние през платформата за електронна търговия на Продавача.
3.2 Продавач – „Пирин Спринг“ АД, наричано за краткост Продавача.
3.3. Платформата – домейна pirinspring.com и неговите поддомейни.
3.4. Клиент – всяко физическо/юридическо лице, което използва Платформата по какъвто и да е начин, включително, но не само като я разглежда, прави поръчки през нея, купува и извършва всякакви други действия чрез нея.
3.5. Акаунт/профил – раздел от Платформата, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Платформата (Поръчки, данъчни фактури и др.)
3.6. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Продавача, през Платформата, намерението си за купуване на Стоки от Платформата.
3.7. Продукт(-и) / Стока(-и) – всеки предмет на договор за покупко-продажба,сключен между Купувача и Продавача през Платформата.
3.8. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки през Платформата, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Платформата.
3.9. Съдържание:
• цялата информация на Платформата, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащо връзка с Интернет;
• съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
• всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на Продавача на Клиента чрез електронни или други средства за предаването ѝ от разстояние;
• информацията, свързана със Стоките и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;
• информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма партньорски договори;
• данни относно Продавача.
3.10. Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките, така както са посочени в описанието им.
4. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Общите условия на Продавача са задължителни за всички Клиенти на Платформата.
4.2. Всяко използване на Платформата означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването ѝ и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
4.3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от Продавача по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно.
4.4. Продавача има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.
4.5. Във всеки един случай на промяна на общите условия Продавачът ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Платформата. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Платформата при всяко нейно ползване.
4.6. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Платформата се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.
4.7. Продавача полага сериозни усилия, за да поддържат точността на информацията, представена в Платформата. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, Продавача уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.
4.8. Характеристиките или цените на продуктите, описани в Платформата, могат да бъдат променяни от Продавача по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които Продавачът предварително се извинява на своите Клиенти.
4.9. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, Продавача се стреми да предостави най-подходящата и важна информация.
4.10. Платформата може да съдържа линкове към други сайтове. Продавачът не носи отговорност за политиката на конфиденциалност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.
5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
5.1. Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Продукт през Платформата като направи Поръчка по електронен път и която съответно се регистрира от самия него.
5.2. Продавачът ще изпрати уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението ѝ. Това уведомление Продавачът прави по електронен път (имейл) или по телефона.
5.3. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща, че Продуктът от Поръчката е готов за изпращане.
5.4. Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между тях.
6. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА
6.1. Достъпът до Платформата с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.
6.2. Продавачът си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа, на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на Продавача по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към посочените на Платформата начини за контакт в „КОНТАКТИ“, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. Продавача не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.
6.3. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез посочените на Платформата начини за контакт в „КОНТАКТИ“.
6.4. Продавача може да публикува рекламна или промоционална информация за Продуктите и/или за предлаганите от него промоции на Платформата, за определен период от време.
6.5. Всички цени на Продуктите на Платформата са крайни, обявени са в лева (BGN) с включен ДДС, доставка и всички други изисквани по закон данъци или такси.
6.6. В случай на онлайн плащания, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка, по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN. Същото важи и за трансакциите, които Продавача прави към Клиента, независимо дали прави това във връзка с възстановяване на някакво плащане към последния, или по каквато и да е друга причина. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Купувача. Затова Продавача препоръчва на своите клиенти да направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банка.
6.7. Всички изображения, поместени на Платформата имат единствено за цел да създадат известна представа за типа на предлагания Продукт, а не да го представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Продуктите в Платформата (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответния Продукт. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъответствия.
7. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по договора за покупко-проджба от разстояние, сключен чрез Платформата, без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това. Продавачът ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.
8. ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ
8.1. Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Платформата, са изключителна собственост на Продавача.
8.2. Продавачът има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с Платформата, независимо дали са негови собствени, или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобрезен начин.
8.3. Нищо в сключения между Подавача и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на Продавача последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително, но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Платформата или описанията на Продуктите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Платформата съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на Продавача върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на Продавача.
8.4. Всякакво Съдържание, до което Клиентът има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия.
8.5. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.
8.6. Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на Продавача за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването му, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между Продавача и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на Продавача, който има право да потърси отговорността на Клиента за това.
8.7. Простото изпращане до Клиента или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на Продавача няма да се счита за съгласие от страна на Продавача да позволи на Клиента да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от Продавача.
8.8. Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от Продавача.
9. ПОРЪЧКА
9.1. Клиентът може да прави Поръчки на Платформата чрез добавянето на желаните Продукти за покупки, следвайки стъпките, указани в Платформата, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.
9.2. Всеки добавен в количката за покупки Продукт може да бъде купен, ако е наличен. Добавянето на Продукт в количката за покупки, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Продукт.
9.3. Потвърждавайки Поръчката, Продавачът потвърждава доставката на съответния брой от съответния Продукт в регистрираната поръчка.
9.4. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на Продавача във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката. Клиентът дава разрешение на Продавача да предостави тези данни на съответния подизпълнител, чрез който Продавачът ще изпълни поръчката.
9.5. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.
9.6. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:
• неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;
• осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при онлайн плащания;
• предоставените от Клиента данни в Платформата са непълни и/или грешни;
• продавачът е направил три неуспешни опита да достави поръчания от Клиента Продукт.
10. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
10.1. Клиентът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на Продавача, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели: (1) поддържане на акаунта на Клиента, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти по повод техните Поръчки или разглеждане на исканията им; (2) изпращане на Бюлетини или периодични уведомления по имейл или чрез SMS; (3) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.
10.2. Клиентът се съгласява да предостави на Продавача неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със Платформата, независимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Платформата. Продавачът има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, че Продавачът може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които Клиентът му е предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка със Платформата или действията/бездействията, които Клиентът е осъществил през или във връзка със Платформата. Продавачът няма задължение да пази така получената информация като конфиденциална, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.
10.3. С предоставянето на свои данни на Продавачът (включително имейл) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват Продавачът или трети лица, партньори на Продавача, които са куриери, доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките или финансовите услуги, когато това е предвидено от конкретното законодателство, както и други дружества, с които Продавачът може да разработи общи програми за офериране на Продуктите на пазара и др.
10.4. С предоставянето на свои лични данни на Продавача Клиентът дава изричното си съгласие те да бъдат включени в база данни на Продавача, и дава изричното си и еднозначно съгласие тези данни да бъдат съхранявани, използвани и обработвани съгласно целите, упоменати в т. 10.1.
11. ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ
11.1. Цените на Продуктите, обявени в Платформата, са крайни, включват ДДС, доставка, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.
11.2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка.
11.3. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.
11.4. Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Продукти въз основа на информацията, предоставена от Клиента.
11.5. Продавачът издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Клиентът си е купил Продукт, предлаган на Платформата от Продавача.
11.6. С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна.
11.7. Клиентът ще разполага със запис на издадените му от Продавачът фактури в Акаунта си, като може да ги съхрани или архивира във всеки един момент.
11.8. В случай, че в акаунта на Клиента има запаметени повече от един адрес, доставката ще бъде изпратена на този, който е посочен като основен.
12. ДОСТАВКА НА СТОКИ
12.1. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Продукти сам или чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Купувача, или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента.
12.2. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Продуктите и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с нас на имейл office@pirinspring.com и ние ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо.
12.3. Продавачът ще извършва доставката на Продуктите само на територията на България. Цената на доставката е за сметка на Продавача.
13. ГАРАНЦИИ
13.1. Продавачът предлага всички Продукти на Платформата с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство.
13.2. Продуктите са произведени в съответствие установените нормативни изисквания.

14. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от Продавача с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.
15. ОТГОВОРНОСТ
Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.
16. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ
16.1. Целта на събирането на данните е: уведомяването на Клиентите относно информацията в техните Акаунти, уведомяването на Купувачите относно статуса на Поръчките им, оценката на предлаганите Продукти, други търговски дейности, рекламиране на Продуктите, маркетингови услуги, реклама, медийни, административни, изследователски, за проучване на пазара, за следене и наблюдение на продажбите и поведението на Клиента.
16.2. Чрез попълването на данните във формуляра за създаване на Акаунт и/или Поръчка, Клиентът декларира и приема безусловно, че неговите лични данни ще бъдат включени в базата данни на Продавача и дава изричното си и недвусмислено съгласие всички тези данни да бъдат архивирани, използвани и обработени за целите описани в т. 10.1 и 16.1 от настоящите общи условия.
16.3. Всеки Купувач се счита за уведомен с настоящите общи условия, че са му гарантирани правата, предвидени от българското законодателство, като правото на информираност, правото да променя личните си данни, правото на възражение, правото по чл. 16, правото да се обърне към съда в случай на нарушение на правата му, гарантирани от Закона за защита на личните данни.
16.4. Всеки Клиент има право да подаде писмена молба, която съдържа дата и неговия подпис и да я изпрати на адрес: с. Баничан, 2905, община Гоце Делчев, на вниманието на „Пирин Спринг“ АД, за да упражни правото си да получи информация дали личните му данни са обработени, или не, за което не дължи никаква такса.
16.5. Купувачът се съгласява и разрешава на Продавача да предоставя личните му данни на други дружества, с които е в партньорски взаимоотношения, но само в случай, че последните са поели задължение да ги съхраняват и обработват в съответствие със закона. Такива дружества са: доставчици на маркетингови услуги, куриери, предоставящи разплащателни/банкови услуги, телемаркетинг или други услуги, предоставяни от дружества, с които Продавача може да развива общи програми за офериране на пазара на предлаганите от него Продукти, застрахователни дружества.
16.6. Личните данни на Купувача може да бъдат предоставени на прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.
17. РЕКЛАМАЦИИ
Според ЗЕТ и ЗЗП имате право да върнете получената стока (неизползвана и в търговски вид) в 7-дневен срок и ще ви бъде възстановена пълната заплатена от вас сума, без транспортните разходи и разходите, свързани с метода на заплащане, както и тези за застраховане на продукта, ако сте имали такива. Задълженията Ви спрямо цитираните закони изискват да се грижите за безупречния търговски вид и комплектация (опаковка, аксесоари, инструкции) на закупеното изделие.
18. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
17.1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.
17.2. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.
19. ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ
Настоящият договор е предмет на българското законодателстово. Евентуалните спорове, възникнали между Продавач и Kлиенти ще се разрешат по взаимно съгласиe или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентните български съдилища.

Политика за поверителност

СИГУРНОСТ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ
1. Вашият акаунт
„Пирин Спринг“ АД ви препоръчва да пазите конфиденциалността на потребителското име и парола, с които влизате/използвате Платформата, за да се избегне неоторизиран достъп чрез потребителския Ви акаунт. В този смисъл при всеки достъп/използване на Платформата посредством акаунта (потребителско име и парола) Вие поемате отговорност за всички действия, които ще бъдат извършени при ползването на този акаунт.
Чрез влизането/използването на Платформата Клиентите се съгласяват да вземат всички необходими мерки, че сигурността на паролата няма да бъде разкрита от трети лица.
Ако имате съмнения относно неоторизирана употреба/злоупотреба при използване на Вашия акаунт, Ви препоръчваме веднага да ни информирате.
Когато се регистрирате в Платформата, информацията, която ни предоставяте трябва да е коректна и пълна. Обръщаме Ви внимание, че носите отговорност за всички Ваши изявления/записи/ фалшиви данни.
„Пирин Спринг“ АД си запазва правото да откаже на който и да е Клиент достъп до Платформата, да закрие акаунт или да анулира Поръчки, включително потвърдени поръчки.
Също така, достъпът до Платформата може да бъде временно спрян или ограничен, с цел поддръжката й или въвеждане на нови дейности или услуги.
„Пирин Спринг“ АД ще положи всички усилия да осигури достъп до Платформата без прекъсвания при електронно предаване и без грешки. Въпреки това, поради естеството на Интернет, непрекъснатият достъп и липсата на грешки не могат да бъдат гарантирани.
2. Политика за поверителност
„Пирин Спринг“ АД разбира важността на конфиденциалността на вашите лични данни. При всяка транзакция осигуряваме сигурността на данните на всички Клиенти, които се явяват лични данни по смисъла на ЗЗЛД и подлежат на специален ред на съхранение и защита.
Препоръките на „Пирин Спринг“ АД:
Пазете паролата си!
Не предоставяйте паролата си на никого! Лице, което знае паролата Ви, има достъп до акаунта Ви.
Избягвайте използването на същата парола за различни акаунти!
Ако ползвате обществен компютър (напр. в библиотека или Интернет кафене), винаги се уверявайте, че сте излезли от акаунта си, преди да си изключите компютъра;
Често сменяйте паролата!
Не разгласявайте лична информация!
„Пирин Спринг“ АД няма да изисква по телефона или по и-мейл да разкриете паролата на акаунта си за използване на Платформата или номера на кредитната/дебитната си карта. „Пирин Спринг“ АД няма да изисква по телефона да разкриете данните от Вашата банкова сметка или друга лична информация. Всяко подобно искане съответно по телефона или по имейл трябва да бъде игнорирано.
Ако някой отправи към Вас подобно искане, моля, обърнете се към „Пирин Спринг“ АД.
Идентифицирайте фалшивите имейли (фалшификация или измама).
3. Предпазване на лични данни
Всякаква предоставена информация относно лични данни или събрана чрез операциите в Платформата, ще бъде обработена от „Пирин Спринг“ АД, със седалище в с. Баничан, 2905, община Гоце Делчев.
Данните и личната информация, предоставена от Клиенти, се използват от „Пирин Спринг“ АД за управление на поръчки, за доставка на продукти и услуги, за обработка на плащания, за комуникиране с Клиентите относно поръчки, продукти, услуги и промоционални оферти, препоръки на продукти и услуги.
Също така, „Пирин Спринг“ АД използва тези данни и информация за подобрение на онлайн магазина и платформата за онлайн търговия, за да се избегнат или предотвратят измами или злоупотреби във вреда на Платформата, както и да се даде възможност на трети лица да извършват техническа поддръжка, логистика и други услуги за Платформата.
„Пирин Спринг“ АД запазва всякаква информация, поставена на Платформата или изпратена по друг начин от Клиенти.
Под лични данни се разбира всякаква информация, служеща за идентифициране на физическо лице; такава е информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез единен граждански номер или на един или повече параметри от неговата физическа самоличност – психологическа, умствена, икономическа, културна или социална.
Обработването на лични данни представлява всякаква операция или съвкупност от операции, които се извършват по отношение на личните данни, чрез автоматични или неавтоматични средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, приспособяване или промяна, теглене, консултиране, използване, разкриване на трети лица за предаване, разпространяване или друга форма, присъединяване или комбиниране, блокиране, изтриване или унищожаване.
Данните, които Вие предоставяте, са: име, презиме, адрес , имейл адрес и телефонен номер, име на получателя на поръчката (адреси и телефонни номера) и финансови данни.
Информацията с личните данни на Клиентите са важен компонент от дейността нa „Пирин Спринг“ АД.
Чрез регистрирането в Платформата, извършване на Поръчка и попълването на формуляри с лични данни, Клиентите декларират, че са съгласни всичките им лични данни да бъдат включени в базата данни на „Пирин Спринг“ АД и дават своето изрично и недвусмислено съгласие, че техните лични данни могат да бъдат съхранени и използвани от „Пирин Спринг“ АД и от партньори по договор на „Пирин Спринг“ АД за:
Маркетинг дейности чрез получаването на информационни или търговски съобщения (оферти, промоции, рекламни и маркетингови съобщения на „Пирин Спринг“ АД, и на трети лица, с които „Пирин Спринг“ АД има отношения от всякакъв вид) на предоставените имейл адреси от ПОТРЕБИТЕЛИ и КЛИЕНТИ;
Участие в конкурси, промоции;
Изпращане на нетърговски или административни съобщения (промени в Платформата, администриране т.н.);
Необходими вътрешни статистики за подобряване на предоставените качества на услуги и изображението на Платформата и за създаване на нови характеристики, елементи, промоции, функциониране и нови услуги;
За да осигури достъпа до ограничени раздели на Платформата;
Пазарни изследвания;
Следене на продажбени данни.
„Пирин Спринг“ АД може да разкрие тази информация на неговите дистрибутори и агенти, при условията на споразумения за поверителност, извършване на определени дейности от страна на „Пирин Спринг“ АД, но без ограничения – за обработване и изпълнение на поръчки, доставяне на поръчки, анализ на данни и информация, предоставяне на помощ за маркетинг, съобщаване на предложения по електронна поща или SMS, проучвания и анализи на продажбите, плащания с кредитни карти. Тези доставчици могат да имат достъп до личните данни, които са необходими, за да изпълняват задълженията си.
„Пирин Спринг“ АД ще разкрие информацията за Вашия акаунт и други лични данни, когато законът изрично му позволява или за да защити своите права, собственост и сигурност. Това включва обмен на информация с други фирми и организации за предотвратяване на измами. Разбира се, това не включва продажбата, споделяне или по друг начин разкриване на лични данни за търговски цели или цели, различни от посочените.
Използвайки имейл адрес office@pirinspring.com, Клиентите могат да:
– получават потвърждение дали техните лични данни се обработват или не;
– да се получават съобщения, съдържащи личните им данни, които се обработват;
– да се противопоставят на обработката на своите лични данни съгласно закона.
4. Права за интелектуална собственост
Съдържанието на тази Платформа, формата, текстът, графиката, лого, бутоните, иконките, изображенията, аудио файлове, цифрови изтегляния, компилации на данни и софтуер, са собственост на „Пирин Спринг“ АД, неговите представители или неговите доставчици на съдържание и са защитени от законите на Република България, както и международните закони за авторското право и базите данни.
Достъпът/използването на тази Платформа не дава на Клиента права за препродажба или търговско използване на Платформата или съдържанието ѝ.
Клиентите нямат право да събират или използват списъци, описания и цените на продуктите, търгувани от „Пирин Спринг“ АД, да направят копия на Платформата или съдържанието ѝ.
Всяко изтегляне или копиране на информация за акаунт в полза на друг търговец, както и използването на автоматични устройства или друг начин на придобиване за извличане на данни е строго забранена без изричното писмено съгласие на „Пирин Спринг“ АД.
Достъп/използване на тази Платформа не се разрешава на Клиент с цел той да възпроизвежда, дублира, копира, продава, препродава, посещава или по друг начин да използва с всякаква търговска цел тази Платформа и всяка част от нея, без изричното писмено съгласие на „Пирин Спринг“ АД.
Клиентите нямат право да използват логото, марка или друга графика/чертеж на Платформата, без изричното писмено съгласие на „Пирин Спринг“ АД.

FAQ

Очаквайте скоро!